Flüchtlingsausweis

© Harm Bengen, www.harmbengen.de